0chrana osobných údajov

v zmysle ust. čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EU) č. 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („Nariadenie GDPR“)

 

Prevádzkovateľ

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť Woodsteel SK s.r.o., so sídlom Priehon 112/37 972 05 Sebedražie.
IČO: 53594126
DIČ: 2121454324
IČ DPH: SK2121454324
IBAN bankové spojenie: SK88 0900 0000 0052 0828 1887

Osobné údaje pre prevádzkovateľa môžu spracovávať aj ďalší sprostredkovatelia a to najmä poskytovatelia softvéru, v ktorom sú osobné údaje klientov evidované, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnosti prevádzkovateľ ne/využíva.

 

Účel spracovania osobných údajov

 

  1. Kontaktovanie s cenovou ponukou záujemcovi
  2. Uzatvorenie zmluvy
  3.  Archivačná a daňová povinnosť

Osobné údaje, ktoré uchovávame

 

Meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak je Klient fyzickou osobou alebo zástupcom Klienta – právnickej osoby; u fyzickej osoby – podnikateľa tiež adresa miest podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je fyzická osoba – podnikateľ zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo inej evidencie.

 

Doba uchovávania

 

Kontaktné údaje v rozsahu meno, emailová adresa a telefón budú spracovávané po dobu 3 rokov ak nedošlo k uzavretiu zmluvy.
Pokiaľ prišlo k uzavretiu zmluvy osobné údaje klienta budú prevádzkovateľom spracúvané po dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy medzi klientom a prevádzkovateľom.

 

Poučenie o dobrovoľnosti

 

Poskytnutie osobných údajov klienta je dobrovoľné. V rozsahu, v akom je však prevádzkovateľ povinný osobné údaje klientov získavať, spracovávať a uchovávať, je však poskytnutie niektorých osobných údajov podmienkou pre poskytovanie služieb zo strany prevádzkovateľa. Týmito povinnými údajmi sú: všetky mená a priezviská, rodné, trvalý alebo iný pobyt a štátne občianstvo; v prípade , že ide o fyzickú osobu – podnikateľa, taktiež jej obchodný názov, odlišujúci dodatok alebo ďalšie označenie, miesto podnikania a identifikačné číslo, druh a číslo preukazu
totožnosti, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal, a dobu jeho platnosti. Poskytnutie zvyšných osobných údajov je závislé výlučne od rozhodnutia Klienta a prevádzkovateľ poskytnutím týchto údajov nepodmieňuje predaj tovaru alebo poskytovanie služieb.

 

Informácie o právach subjektu údajov

 

Klient potvrdzuje, že mu boli riadne poskytnuté informácie o rozsahu spracúvaných osobných
údajov a účele ich spracovania, a o práve klienta:
. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu
alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti
spracovaniu,
. kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v
zákonnom rozsahu,
. preniesť osobné údaje týkajúce sa osoby klienta k inému prevádzkovateľovi,
. nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Klienta malo právne účinky alebo by sa Klienta obdobným spôsobom významne dotýkalo,
. obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou.